Disclaimer voor How To Treat Scars

 1. Introductie.

Deze standaardvoorwaarden voor websites (deze “voorwaarden” of deze “standaardvoorwaarden voor websites”) die hierin op deze webpagina zijn opgenomen, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website https://howtotreatscars.com, inclusief alle pagina’s op deze website (gezamenlijk hierna aangeduid als deze “Website”). Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze Website en door deze Website te gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk alle hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen. U mag deze Website niet gebruiken als u bezwaar heeft tegen een van deze Standaardvoorwaarden van de Website. Wij, Oscare vzw, onderhouden deze Website met als doel de publieke toegang tot informatie over het behandelen van littekens te verbeteren. Het is onze bedoeling en ons doel om deze informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden en fouten die onder onze aandacht worden gebracht, zullen worden gecorrigeerd.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten.

Oscare vzw en/of haar licentiegevers bezitten alle rechten op de intellectuele eigendom en het materiaal op deze Website, en al deze rechten zijn voorbehouden.

 

 1. Restricties.

U bent uitdrukkelijk en nadrukkelijk uitgesloten van al het volgende:

 • het publiceren van materiaal op de website in welk medium dan ook;
 • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website;
 • het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
 • het gebruik van deze Website op een manier die van invloed is op de toegang van gebruikers tot deze Website;
 • het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade toebrengt of kan veroorzaken aan de Website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
 • betrokken zijn bij datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website, of tijdens het gebruik van deze Website;
 • het gebruik van deze Website om deel te nemen aan advertenties of marketing;

 

 1. Geen garanties.

Deze Website wordt geleverd “zoals ze is”, met alle fouten, en Oscare vzw geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Bovendien mag niets op deze Website worden opgevat als het verstrekken van advies of advies aan u. We kunnen de nauwkeurigheid, integriteit en actualiteit van de informatie niet garanderen en geven geen garanties. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze Website en wijzen verder elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook af voor enig verlies, wat dan ook veroorzaakt in verband met het gebruik van de informatie op deze Website. We kunnen de informatie op deze site op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is ons doel om verstoring door technische fouten tot een minimum te beperken. We kunnen echter niet garanderen dat onze service niet wordt onderbroken of anderszins wordt beïnvloed door technische problemen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke problemen die ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van deze Website.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid.

In geen geval zal Oscare vzw, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn jegens u voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins is, en Oscare vzw, inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

 

 1. Vrijwaring.

U vrijwaart Oscare vzw hierbij in de ruimste zin van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

 

 1. Scheidbaarheid.

Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn onder enige toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden als geheel niet onafdwingbaar of ongeldig maken, en zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

 

 1. Variatie van Voorwaarden.

Het is Oscare vzw toegestaan om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig herziet om ervoor te zorgen dat u alle voorwaarden en bepalingen die het gebruik van deze Website regelen, begrijpt.

 

 1. Gehele Overeenkomst.

Deze voorwaarden, met inbegrip van alle juridische kennisgevingen en disclaimers op deze Website, vormen de volledige overeenkomst tussen Oscare vzw en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot dezelfde.

 

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Antwerpen, België voor de beslechting van eventuele geschillen.